DZIAŁANIA:

ICF Bydgoszcz prowadzi „Klub Seniora ICF”, w ramach którego wsparciem objętych jest 15 seniorów (osoby zamieszkujące obszar LSR Miasta Bydgoszcz) – osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Klub co do zasady funkcjonuje 2 razy w tygodniu w wymiarze średnio 10 godzin tygodniowo. Uczestnicy projektu mogą korzystać z wsparcia edukacyjnego, integracyjnego, fizjoterapeutycznego, kulturalnego oraz profilaktycznego. Nad wysoką jakością oferowanego wsparcia czuwają prowadzący zajęcia specjaliści z takich dziedzin jak fizjoterapia, dietetyka, choreoterapia, psychologia i psychoterapia. Oferowane wsparcie ma prowadzić do podniesienia aktywności społecznej seniorów.

Wsparcie w ramach projektu rozpocznie się 01.08.2019 i potrwa 6 miesięcy. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Warsztaty grupowe psychologiczne (3 spotkania x 6 godzin). Tematyka dobierana do potrzeb grupy senioralnej np.:”Komunikacja”, „Rozwiązywanie konfliktów”, „Asertywność”, „Radzenie sobie ze stratą”. Zajecia ukierunkowane na wyposażenie grupy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
  2. Warsztaty grupowe choreoterapia (6 spotkań x 3 godziny). Zajęcia z choreoterapeutą, podczas których ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi. Terapia tańcem definiowana jest jako psychoterapeutyczne wykorzystanie ekspresyjnego ruchu oraz tańca, poprzez który osoba starsza może zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej
  3. Warsztaty kulinarne z dietetykiem (6 spotkań x 6 godzin). Zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania i nawyków żywieniowych np.: dieta w chorobach cywilizacyjnych, dieta w osteoporozie, zdrowe obiady, różne oblicza cukru; podstawy dietetyki / dieta zbilansowana; woda mineralna -rodzaje, znaczenie, degustacja; owoce i warzywa (wspólna produkcja zdrowych soków i koktajli); choroby dietozależne.
  4. Zajęcia rekreacyjne/Nordic walking – instruktor (7 spotkań x 2 godziny). Nordic walking to technika marszu z wykorzystaniem specjalnych kijków z zapięciami. Tę formę aktywności ruchowej uprawiać może każdy, dlatego jest to forma treningu ruchowego odpowiednia dla seniorów. Łącznie odbędzie się 14 godzin zajęć. W trakcie zajęć zapewnione zostaną kijki oraz prowadzący zajęcia instruktor.
  5. Warsztaty pierwszej pomocy – Ratownik (1 spotkanie x 6 godzin). Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej . Seniorzy poznają: strategie postępowania w określonych wypadkach. Praktycznie przećwiczą resuscytację krążeniowo-oddechową na specjalnym fantomie. Zajęcia odbywać się będą jednym bloku 6 godzinnym, w jednej grupie (15 osób). W trakcie zajęć zapewnione zostaną materiały warsztatowe i catering oraz prowadzący.
  6. Indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne (30 godzin/mc). Seniorzy mają utrudniony dostęp do zajęć rehabilitacyjnych, wobec tego w Klubie Seniora zapewniony zostanie wykwalifikowany fizjoterapeuta, który w podstawowym, profilaktycznym zakresie, każdemu członkowi klubu udzieli w miesiącu średnio 2 godziny fizjoterapii (głównie w zakresie kinezyterapii).
  7. W ramach aktywizacji społecznej grupy senioralnej przewidywany jest zakup i zorganizowanie czterech grupowych wyjść do kina lub teatru z opiekunem Klubu.

Rekrutacja trwa od 01.07.2019 do 26.07.2019.

Kryteria rekrutacji obligatoryjne:
– kryterium wieku (60+)
– oświadczenie, że osoba będzie uczestniczyć w nie więcej niż dwóch projektach dofinansowanych przez Lokalną Grupę Działania
– zamieszkiwanie na terenie obszaru bydgoskiej LSR* (weryfikacja na podstawie oświadczenia (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
– spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Kryteria fakultatywne:
– 1 pkt. za każdy kolejny powód zagrożenia wykluczeniem/ubóstwem